Revd-Liviu-Barbu The Revd Dr Liviu Barbu

fr.liviu.barbu@gmail.com; liviu.barbu@norfolk.gov.uk

+44 7766760171

 

DETALII CONTACT

➢ E-mail: fr.liviu.barbu@gmail.com; liviu.barbu@norfolk.gov.uk
➢ Tel: +44 7766760171
➢ Website: www.bornea.co.uk

DETALII PERSONALE

➢ Născut în București, România (1975)
➢ Rezident în Marea Britanie (2000-prezent)
➢ Căsătorit cu Ana-Maria Barbu (2008)
➢ Copii: Maria (9), Philothea (8) ș i Gabriel (6)

STUDII DE TEOLOGIE

➢ Doctorat în teologie, King’s College London, Marea Britanie (2004-2008)
o Teză: Pastoral Care as Spiritual Direction: An Eastern Orthodox Pastoral Theology and its
Implications for Contemporary Pastoral Practice (Îndrumarea duhovnicească în tradiț ia
ortodoxă: implicaț ii pentru teologia pastorală contemporană)
➢ Masterat în Etică ș i morală creştină, King’s College London, Marea Britanie (2002-2003)
➢ Masterat în Studii biblice, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Bucureș ti (1999-2000)
➢ Licentiat în Teologie pastorală, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea Bucureș ti (1995-1999)

STUDII PROFESIONALE

➢ Engleză avansată, London Skills Institute (2000-2002)
o IELTS (2001)
o Cambridge Proficiency Certificate (2002, 2003)
➢ Traducător ș i interpret, Institute of Linguists, London (2007-2008)

ACTIVITATE PASTORALĂ

➢ Protopop, Protopopiatul misionar de East, Marea Britanie (28/5/2018-prezent)
➢ Preot paroh, Parohia Sf. Mc. Filoteea ș i Cuv. Beda Venerabilul, Norwich și East Anglia (1/3/2010 –prezent) o am înființ at parohia în 2010
➢ Capelan ecumenic, Norfolk County Council (2016-prezent)
o organizez evenimente civic-religioase ș i ofer consiliere pastorală
➢ Membru în Comisia pastorală a Adunării pan-ortodoxe a episcopilor din Marea Britanie (2010-prezent)
➢ Preot asistent, Parohia Sf. M. Mc. Gheorghe, Londra, Marea Britanie (29/3/2009-1/3/2010)
➢ Diacon, Parohia Sf. M. Mc. Gheorghe, Londra (18/1/2008-29/3/2009)
➢ Cântăreț ș i paraclisier, Parohia Sf. M. Mc. Gheorghe, Londra (1/11/2000 – 18/12/2008)
➢ Practică liturgică ș i cântareț , Parohia Dobroteasa, Protoieria III Capitală, Bucureș ti (1995-2000)

ACTIVITATE ACADEMICĂ

➢ POZIȚ II ACADEMICE ș i CURSURI PREDATE
o Lector asociat ș i Îndrumător de studii, Institutul de Studii Creș tin-Ortodoxe, Cambridge,
Marea Britanie (2009-prezent)
▪ Susț in cursuri de teologie pastorală, spiritualitate ș i teologie dogmatică ș i sunt
îndrumător în programul de studii la distanță

o Lector asociat, Norwich Centre for Christian Learning (2009-prezent)
▪ Susț in comunicări despre spiritualitatea creș tin-ortodoxă, arta bizantină, ecumenism,
etc.

o Lector ș i Îndrumător de studii, Centrul de Studii ș i Cercetare Dumitru Staniloae, Paris
▪ Am organizat ș i predat modulul de Pastoraț ie ș i duhovnicie pentru 50 de preoț i din
Europa occidentală (2017-2018)

o Director academic, Colegiul Our Lady of Mettingham
▪ Am organizat zile de studiu despre Sf. Grigorie Palama, icoană, etc. (2015-2018)

➢ TRADUCĂTOR ș i REFERENT
o Editura Sophia, Bucureș ti (2007-prezent)

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

➢ Traducător ș i interpret în domeniul juridic (2007-prezent)
➢ Lucrător consular, Consulatul României la Londra (2013-2016)
➢ Secretar, Consiliul parohial ș i Trustul caritabil ROC UK al Parohiei Sf.M.Mc. Gheorghe, Londra
(2003–2006)
➢ Profesor de Religie, Bucureș ti (1995-2000)

PUBLICAȚII

➢ ÎN LIMBA ROMÂNĂ
o Coordonator ediț ie, Teologia Mitropolitului Kallistos Ware: De la chip la asemănare sau calea spre
sfințenie, Opere complete, volume multiple (Bucureș ti: Sophia, în curs de apariț ie 2019 -).
o Împreună cu Ionuț -Daniel Barbu, Ctitorul și filantropul Iorgu Dumitrescu, susținător al misiunii Bisericii Ortodoxe Române la cumpăna veacurilor XIX-XX (Arhiepiscopia Târgoviș tei, 2018).
o “Duhovnicul ca icoană a lui Dumnezeu ș i îndrumarea duhovnicească ca scoală a sfinț eniei”, în Daniel Lemeni, coord., Sfinți și sfințenie în iconografia ortodoxă (Sibiu: Astra Museum, 2017), 90-102.
o “Consideraț ii pe marginea teologiei icoanei”, în Artă și civilizație în spațiile monahale românești.
Icoana, fresca, mozaicul (Arhiepiscopia Târgoviș tei, 2017), 89-99.
o “Paternitatea duhovnicească în lume. O abordare practică”, în Kallistos Ware ș i Graham
Speake, ed., Îndrumarea duhovnicească în Muntele Athos, trad. D. Dâscă (Iaș i, Doxologia, 2016), 151-178.
o Mitropolitul Ioannis (Zizioulas) de Pergam, Comuniune şi alteritate. Fiinţarea personal-eclesială,
traducere din limba engleză (Bucureș ti: Sophia, 2013), 455pp.
o “Îndrumarea duhovnicească în parohie”, în Daniel Lemeni, coord., Duhovnicie și duhovnici în
ortodoxia românească (2018, în curs de apariț ie)
o Paternitatea duhovnicească. Viața și duhul ortodoxiei (Bucureș ti: Sophia, în proiect)
➢ ÎN LIMBA ENGLEZĂ
o ‘Spiritual Fatherhood in the World: A Practical Approach’, în Kallistos Ware and Graham
Speake, eds., Spiritual Direction on Mount Athos (Peter Lang, 2015), 91-110.
o ‘The turn to the inner-self and liturgical participation in the Desert Fathers’, Studia Patristica 72 (2014).
o ‘Spiritual Fatherhood as Symbol of Divine Fatherhood: A viewpoint from the Eastern
Orthodox Tradition’, A Revista Portuguesa de Filosofia 69.2 (2013): 255-268.

o ‘Spiritual fatherhood in and outside the desert: An Eastern Orthodox Perspective’, Studia
Patristica 64.12 (2013): 65-76.
o ‘Spiritual Formation as an Art: Adult Faith Formation in the Eastern Orthodox Tradition’,
Journal of Adult Theological Education 9.1 (2012): 28-43.
o ‘The bishop as spiritual father in early Christian writings and the Eastern Orthodox
tradition of spiritual fatherhood’, Studia Patristica 52 (2012): 27-33.
o ‘Life and Spirit: Spiritual Fatherhood in the Eastern Orthodox Tradition’, Koinonia: The Journal
of Anglican and Eastern Churches Association (London, 2011), 3-21.
o ‘Natural and Fallen Will and their Twist in the Eastern Orthodox Practice of Ascetic
Obedience’, Studia Patristica 50 (2011): 259-268.
o ‘ “Charisma” vs. “Institution”? The Ascetics and the Church’, Studia Patristica 45 (2010): 3-8.
o ‘The “poor in spirit” and our life in Christ: An Eastern Orthodox perspective on Christian
discipleship’, Studies in Christian Ethics 22.3 (2009): 261-274.
o ‘The Mystery of Salvation and Contemporary Theologies of Redemption’, în Theology for
Today: Soteriology and Eschatology (vol. 1; Dublin: The Priory Institute, 2009).
o ‘Bibliography: Secondary Works on John Zizioulas’, în Douglas Knight, ed., The
Theology of John Zizioulas: Personhood and the Church (Aldershot, Burlington: Ashgate, 2007).
o Recenzie, Everett Ferguson, The Early Church at Work and Worship, vol. 1: Ministry, Ordination,
Covenant and Canon (Cambridge: James Clarke & Co, 2014), The Expository Times, March
(2016) 127: 301-302.
o Recenzie, The Epistles of St Symeon the New Theologian, ed. and trans. H.J.M. Turner (Oxford
University Press, 2009), The Journal of Theological Studies 61.2 (2010).
o Recenzie, John Zizioulas, Communion and Otherness: Further Studies in Personhood and the
Church (T&T Clark, 2006), The Heythrop Journal 49.2 (2008): 348-50.
o The Calendar-Synaxarion of the Romanian Orthodox Metropolis of Western and Southern
Europe, traducere din româna în engleză, împreună cu Nicholas Meade (2015-2017)

➢ ÎN LIMBA GERMANĂ
o ‘Geistliche Unterweisung in den orthodoxen Ostkirchen’, în Religion & Gesellschaft in Ost und West 11/2018: 21-23

CONFERINȚE

➢ Organizator al conferinț ei “Eshatologia astăzi”, dedicată activităț ii ș i personalităț ii Mitropolitului
Ioannis Zizioulas. Conferenț iari: IPS Ioannis Zizioulas, IPS Kallistos Ware, Prof. Dr. Rowan Williams, Pr. Dr. Bogdan Bucur (Cambridge, 2014)
➢ Am susț inut prezentări ș i conferenț iat în Marea Britanie (Norwich, Oxford, Cambridge, Londra, Durham, Leeds, Edinburgh, Birmingham, Exeter), Spania (Madrid), Portugalia (Braga), România (Târgoviș țe) și Grecia (Tesalonic).
PREZENȚĂ MASS-MEDIA
➢ Trinitas TV, interviu: https://www.youtube.com/watch?v=G6kSKnKBdsE (30/5/2015)

➢ BBC Radio Norfolk, interviuri: http://bornea.co.uk/ro/wp-content/uploads/2013/01/BBC-Radio-
Norfolk-Romanian-church-pkg-Sun-23-Dec-2012.mp3 (18/12/2012); http://bornea.co.uk/ro/wp-
content/uploads/2013/05/BBC-Radio-Norfolk-clip-5th-May-2013.mp3 (5/5/2013)

➢ TVR 1, reportaj (iulie 2011).
➢ Articole în ziarul Lumina al Patriarhiei Române (2009-prezent)
➢ Articole în revista Apostolia a Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale ș i Meridionale
(2012-prezent)
RECOMANDĂRI
➢ “Părintele Liviu a lucrat fară a pregeta la înființ area ș i promovarea comunităț ii româneș ti din oraș ul
Norwich . . . Activitatea sa pastorală include activităț i misionare, sociale ș i educaț ionale atât pentru

comunitatea românească cât ș i pentru comunitatea locală. Activitatea sa din cadrul Departamentului
consular cuprindea ț inerea evidenț ei cetăț enilor români ș i corespondenț a cu poliț ia, tribunale ș i
închisori din Marea Britanie. Îl recomand călduros pentru dedicarea sa, munca atentă, exactă ș i
detaliată, efectuată într-o manieră colegială, relaxată ș i placută.” (ES Dr. Ion Jinga, Ambasadorul
Romaniei pe lângă Naț iunile Unite, fost Ambasador al României în Marea Britanie)
➢ “Dr. Barbu este un teolog tânar promiț ător, o persoană onestă ș i un creș tin devotat, care, în mod sigur,
merită încrederea dumneavoastră ș i ș ansa de a se realiza în domeniul academic.” (Mitropolitul
Ioannis [Zizioulas] de Pergam)
➢ “Doresc să-l felicit oficial pe Liviu Barbu pentru închierea cu succes ș i promovarea examenului final
de doctorat pe 22 octombrie 2008 . . . Liviu a lucrat extrem de intens pentru a termina teza la timp ș i
la un standard foarte ridicat ș i doresc să-l felicit pentru întreaga sa contribuț ie din cadrul Centrului
de Teologie, Religie ș i Cultură ș i ca membru al comunităț ii noastre post-universitare.” (Dr. Luke
Bretherton, Profesor Asociat, Duke University, fost Lector la King’s College London)
➢ “Dr. Barbu a demonstrat că este un profesor dedicat, interacț ionând bine cu studenț ii la cursuri, care
l-au apreciat ca fiind apropiat de ei, demonstrând ș i o utilizare eficientă a resurselor educaț ionale. Se
pregăteș te foarte asiduu, iar prezentările sale sunt experte ș i pline de entuziasm. Mi-am format, de
asemenea, o bună părere despre preocupările ș i competenț ele sale academice: a lucrat destul de mult
nu doar în domeniul istoriei Bisericii primare, ci s-a concentrat ș i pe problemele contemporane,
având, în special, competenț e în Patristică ș i teologie sistematică contemporană. A început, de
asemenea, ș i un program extins de publicaț ii.” (Dr. Marcus Plested, Profesor Asociat, Marquette
University, fost Director de Studii la Institutul de Studii Creș tin-Ortodoxe, Cambridge)
CONTACTE pentru referințe pastorale, academice și profesionale
➢ IPS Iosif, Arhiepiscop ș i Mitropolit, Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale ș i
Meridionale, 1 Bd du General Leclerc, 91470 Limours, Franț a; tel.: +33 164915924; e-mail:
cabinet@mitropolia.eu
➢ Dr. Christoph Schneider, Director Academic, The Institute for Orthodox Christian Studies, Wesley
House, 31 Jesus Lane, Cambridge, UK, CB5 8BJ; tel: +44 (0)1223741037; e-mail: cs300@cam.ac.uk
➢ D-l Chris Walton, Director Democratic Services, Norfolk County Council, County Hall, Martineau
Lane, Norwich, Norfolk NR1 2DH; tel.: +44 1603 222620; e-mail: chris.walton@norfolk.gov.uk
➢ Prof. Dr. Andrew Walker, Profesor Emerit, King’s College London, Department of Education &
Professional Studies, Franklin-Wilkins Building, London SE1 9NH, UK; tel: +44 1932254926; e-mail:
andrew.g.walker@kcl.ac.uk